هنرمند نقاش      استاد حسین شاه محمدی

تربیت شده زیر نظر بزرگترین استادان زمان خود و مسلط به تمامی تکنیکهای نقاشی در نهایت قدرت و زیبائی می باشد.
ذغال – سانگین – مداد رنگی – پاستل – آب رنگ – گواش – آکرلیک و رنگ روغن
پرتره های شاه محمدی نه تنها از قدرت تکنیکی و زیبائی بلکه از حساسیت روحی خاصی برخوردار است که توگونی آنان زنده می باشند.
حسین شاه محمدی در پرتره، منظره، طبیعت بی جان، تبحُّر کامل دارد که همه اینها برای بهتر رسیدن به مقصود در نقاشی می تواند یک امتیاز باشد.
اسکیس و طراحی از کارهای مورد علاقه او است که سخت وابسته به سفرش می باشد.
او در سفر همیشه یک بلوک دفتر طراحی و یک جعبه آبرنگ به همراه دارد و مانند دیگر نقاشان سفر … سفرهایش را در دفترهای مختلف نقاشی کرده که امروز بدون شک یک مجموعه با ارزش نقاشی می باشد. او در مسیر سفرش بناها، تمدنها و فرهنگها را اگر چنانچه از بین نرفته اند ولی رو به نابودی می باشند نقاشی کرده، خوشبختانه آنهمه در دفترهای سفر شاه محمدی جاودانه می باشند.
شاه محمدی در مسیرسفر خود از برخورد با دیگران بسیار آموخته
از تمدنها، فرهنگها و از ادیان مختلف که او را به مرتبه دیگری از دانش و آگاهی رسانیده که آنهمه تجربه می تواند امروز او را در راه رسیدن به مقصودش یاری نماید.
حسین شاه محمدی از سال 1384 تا کنون به روی فرهنگ از دست رفته مردمان زادگاه خود کماچال کار می کند.
در این مدت ایشان طرحها و نوشته های فراوان از آنهمه تهیه نموده اند.
در این مدت با توجه به کم یاب شدن یا اصلا نایاب بودن بعضی از ابزار اولیه ( روزمره ) و یا بعضی از اسناد، سالهای سی و یا چهل و مهمتر از همه از بین رفتن دانش چگونه بازسازی آن نه تنها شاه محمدی را دلسرد نکرده بلکه او را در راه رسیدن به مقصود مصمم تر کرده است.