خانه های قدیمی کماچال

خانه حاج شریف حجت انصاری ( رنگ روغن )

حسین شاه محمدی

 

 

خانه کدخدا محمدعلی محمدپور ( رنگ روغن )

حسین شاه محمدی

 

 

خانه مهدی امینی کیانوش ( رنگ روغن )

حسین شاه محمدی

 

 

خانه نقی رشیدی ( رنگ روغن )

حسین شاه محمدی

 

 

خانه قنبر اقبالی ( رنگ روغن )

حسین شاه محمدی

 

 

خانه اکبر محمدپور ( رنگ روغن )

حسین شاه محمدی

 

 

کندوج محمدرضا شاه محمدی ( رنگ روغن )

حسین شاه محمدی

 

 

خانه موسی افرازه ( رنگ روغن )

حسین شاه محمدی

 

 

خانه رضا خیرخواه ( رنگ روغن )

حسین شاه محمدی

 

 

خانه اسدالله جعفرنژاد ( رنگ روغن )

حسین شاه محمدی

 

 

محمدرضا شاه محمدی در حیاطش ( رنگ روغن )

حسین شاه محمدی

 

 

خانه ای در شاده سر ( رنگ روغن )

حسین شاه محمدی

 

 

خانه ای در نیاکو ( رنگ روغن )

حسین شاه محمدی

 

 

دکان قدیمی در لاهیجان ( رنگ روغن )

حسین شاه محمدی

 

 

موش تله ( رنگ روغن )

حسین شاه محمدی

 

 

خانه ای در دمچال ( رنگ روغن )

حسین شاه محمدی