خروسهای کماچال

خروسی در حال آواز خواندن ( رنگ روغن )

حسین شاه محمدی

 

 

خروس محلی ( رنگ روغن )

حسین شاه محمدی

 

 

جنگ خروس محلی ( رنگ روغن )

حسین شاه محمدی

 

 

شیر تله ( ۱ ) ( رنگ روغن )

حسین شاه محمدی

 

 

 

شیر تله ( ۲ ) ( رنگ روغن )

حسین شاه محمدی

 

 

 

شکست ناپذیر ( رنگ روغن )

حسین شاه محمدی

 

 

 

نبرد شیر تله و شکست ناپدیر در لولمان ( رنگ روغن )

حسین شاه محمدی