سگهای کماچال

سگ حاجی بابا ایلوج ( رنگ روغن )

حسین شاه محمدی

 

 

 

 

سگ شاهپور هادی پور ( رنگ روغن )

حسین شاه محمدی

 

 

 

 

نازی ( رنگ روغن )

حسین شاه محمدی

 

 

 

تازی ( رنگ روغن )

حسین شاه محمدی

 

 

 

شنگول و منگول ( رنگ روغن )

حسین شاه محمدی