شیر زنان کماچال | صفحه اول

خانم کبری نقی نژاد (رنگ روغن)

حسین شاه محمدی

 

 

 

خانم سپیده روح القدس ( رنگ روغن )

حسین شاه محمدی

 

 

 

خانم مهوش جوادی امیر کیاسری ( رنگ روغن )

حسین شاه محمدی

 

 

 

خانم فرزانه آزادخواه ( رنگ روغن )

حسین شاه محمدی

 

 

 

خانم هایده خیرخواه ( رنگ روغن )

حسین شاه محمدی

 

 

 

خانم عذرا رفتاری ( رنگ روغن )

حسین شاه محمدی

 

 

 

خانم ناهید امینی ( رنگ روغن )

حسین شاه محمدی

 

 

 

خانم ناهیدهوشمند توتستانی ( رنگ روغن )

حسین شاه محمدی

 

 

 

خانم منیژه خیرخواه ( رنگ روغن )

حسین شاه محمدی

 

 

 

خانم لیقاء ذوقی پور ( رنگ روغن )

حسین شاه محمدی

 

 

 

خانم سپیده روح القدس ( رنگ روغن )

حسین شاه محمدی

 

 

 

خانم کبری نقی نژاد ( رنگ روغن )

حسین شاه محمدی

 

 

 

کبری

خانم عذرا رفتاری ( رنگ روغن )

حسین شاه محمدی

 

 

 

خانم مهوش جوادی امیر کیاسری ( رنگ روغن )

حسین شاه محمدی

 

 

 

خانم هایده خیرخواه ( رنگ روغن )

حسین شاه محمدی

 

۲  1