شیر مردان کماچال

حاج علی رضا در حال شخم زدن (رنگ روغن)

حسین شاه محمدی

 

 

 

روح اله در حال شخم زدن ( رنگ روغن )

حسین شاه محمدی

 

 

 

جوانی در حال شخم زدن ( رنگ روغن )

حسین شاه محمدی

 

 

 

عسکر سلیمانی ( رنگ روغن )

حسین شاه محمدی

 

 

 

مرز کردن (محمد)( رنگ روغن )

حسین شاه محمدی

 

 

 

مرز کردن (اسماعیل رشیدی) ( رنگ روغن )

حسین شاه محمدی

 

 

 

ده مرده زن (حسن زارع) ( رنگ روغن )

حسین شاه محمدی

 

 

 

مردان کماچال درحال درو ( رنگ روغن )

حسین شاه محمدی