طراحی صفحه اول

گاجمه ( آکریلیک )

حسین شاه محمدی

 

داس و چکش ( آکریلیک )

حسین شاه محمدی

 

جت ( آکریلیک )

حسین شاه محمدی

 

لت ( آکریلیک )

حسین شاه محمدی

 

ته گاجمه ( آکریلیک )

حسین شاه محمدی

 

گاجمه ( آکریلیک )

حسین شاه محمدی

 

کرک لونه ( آکریلیک )

حسین شاه محمدی

 

کندوج ( آکریلیک )

حسین شاه محمدی

 

خانه نقی رشیدی ( آبرنگ )

حسین شاه محمدی

 

خانه مهدی امین کیانوش ( آبرنگ )

حسین شاه محمدی

 

خانه اکبر محمدپور ( آبرنگ )

حسین شاه محمدی

 

خانه روستایی ( ۱ ) ( آبرنگ )

حسین شاه محمدی

 

خانه روستایی ( ۲ ) ( آبرنگ )

حسین شاه محمدی

 

خانه کدخدا محمدعلی ( آبرنگ )

حسین شاه محمدی

 

خانه حسن اکبری ( آبرنگ )

حسین شاه محمدی

 

 

۲  1