نمایشگاه نقاشی جشن رنگ

اتوپرتره با  قالی ایرانی (حسین پارسی)

ابعاد: ۱۰۰x80 cm

رنگ روغن – ۲۰۲۲

حسین شاه محمدی

 

 

 

آرایشگر – حمید و محمدرضا شاه محمدی

ابعاد: ۱۰۰x140 cm

رنگ روغن – ۲۰۲۱

حسین شاه محمدی

 

 

 

شاعر – م مؤید

ابعاد: ۱۳۰x89 cm

رنگ روغن – ۲۰۲۰

حسین شاه محمدی

 

 

نویسنده – هادی غلام دوست

ابعاد: ۱۱۶x89 cm

رنگ روغن – ۲۰۲۰

حسین شاه محمدی

 

 

 

خطاط –  استاد یوسف شمسی

ابعاد: ۱۲۰x89 cm

رنگ روغن – ۲۰۲۰

حسین شاه محمد

ی

 

 

 

پرتره – شاعر محسن با فکر

ابعاد: ۱۲۰x80 cm

رنگ روغن – ۱۴۰۱

حسین شاه محمدی

 

 

 

نویسنده – حسن فرهنگ فر

ابعاد: ۱۳۰x100 cm

رنگ روغن – ۲۰۲۱

حسین شاه محمدی

 

 

پرتره – مادر

ابعاد: ۴۵x37 cm

رنگ روغن – ۱۳۹۸

حسین شاه محمدی

 

 

 

نشاء کردن برنج ( بهار )

ابعاد: ۱۵۰x120 cm

رنگ روغن – ۲۰۲۱

حسین شاه محمدی

 

 

 

درو برنج ( تابستان )

ابعاد: ۱۵۰x120 cm

رنگ روغن – ۲۰۲۱

حسین شاه محمدی

 

 

خرمن کردن برنج ( پاییز )

ابعاد: ۱۵۰x120 cm

رنگ روغن – ۲۰۲۲

حسین شاه محمدی

 

 

 

پادنگ زدن ( زمستان )

ابعاد: ۱۵۰x120 cm

رنگ روغن – ۲۰۲۲

حسین شاه محمدی