پرتره

حسین شاه محمدی ( اتوپرتره ) – رنگ روغن

حسین شاه محمدی

 

 

 

استاد هوشنگ صادق پور – آکرلیک

حسین شاه محمدی

 

 

 

آقای محمدرضا شاه محمدی – رنگ روغن

حسین شاه محمدی