کماچال

نون خولفه ( آکرلیک ) – منزل کدخدا محمدعلی حسین شاه محمدی

حسین شاه محمدی

 

 

منزل کدخدا محمدعلی

هالوچین ( آکرلیک ) – منزل کدخدا محمدعلی

حسین شاه محمدی

 

 

محمدرضا شاه محمدی

ویرس رس : محمدرضا شاه محمدی – صدیقه علی نیا نخجیری (آکرلیک)

حسین شاه محمدی

 

 

غروب خورشید در کماچال ( رنگ روغن )

حسین شاه محمدی

 

 

 

آخرین دوره زندگی ( رنگ روغن )

حسین شاه محمدی

 

 

 

برچسب‌ها:, , , , , , , , , ,