گاوهای کماچال

عروس خانم ( ۱ ) – رنگ روغن

حسین شاه محمدی

 

 

 

عروس خانم ( ۲ ) – رنگ روغن

حسین شاه محمدی

 

 

 

ماره ( ۱ ) – رنگ روغن

حسین شاه محمدی

 

 

 

ماره ( ۲ ) – رنگ روغن

حسین شاه محمدی

 

 

 

گل بانو ( گاو پدر ) – رنگ روغن

حسین شاه محمدی