نقاشی رنگ روغن

طبیعت بی جان

آثار طراحی از طبیعت بی جان توسط استاد حسین شاه محمدی

مشاهده ادامه مطلب

زادگاه من کماچال

 

سالهاست که شاه محمدی با عشقی خستگی ناپذیر به نقاشی و تحقیق از کماچال و مردمانش پرداخته و حال در اینجا به گوشه ای از نوشته هایش می پردازیم

 

مشاهده ادامه مطلب